Vyhledávání


Kontakt

MAGAZÍN TÁBOR SOBĚ, MAGAZÍN TÁBORSKO SOBĚ
www.tabor.czin.eu

E-mail: taborskosobe@email.cz

Mk 7,24-31 - Pohanští psi - (Ř 11,13-32)

21.11.2009 18:38

 

 

Úvod:

Rád bych nás dnes trochu více uvedl do Božích plánů se světem. Rád bych, abychom se podívali jakoby z ptačí perspektivy na Boží plán spásy v Kristu Ježíši. Bude to výlet do pohanského prostředí. A to by nám nemělo být cizí, vždyť skoro bezezbytku pocházíme z pohanského národa či národů.

Přesto se to bude týkat i Izraele a našeho vztahu k němu. Nebude to jen povzbudivé, to ano, ale bude to také varování a napomenutí pro nás jako církev 21. století.


 

V pohanském prostředí

    Ježíšova mise mezi pohany

Náš dnešní příběh z evangelií je z prostředí pohanů. Týr , Sidón, potom Dekapole, až do Galilee k Genezaretskému jezeru. - taková mise PJ mezi pohany.

Je to okolí Izraelského území. Je to bývalá Fénicie, prostředí pohanského boha Báala, domovina královny Jezábel, prostě pohané! (viz. Eliáš)

    Mocné Boží skutky skrze Ježíše

Zprávy o mocných skutcích Ježíše se roznesly i mezi pohany. Nedalo se to utajit (v.24bc). Takové Boží skutky se neutají, takové Boží jednání je zjevné, je odhalována Boží sláva.

Je to vlastně naplnění dávných proroctví, které vyhlašovali proroci, jako světlo do temnoty pohanského světa. Přiblížilo se království Boží!

Syroféničanka

Je tu žena, Řekyně, pohanka, Syroféničanka, přichází s žádostí o pomoc.

Žena věřila, že jí Ježíš může pomoci, že má tu moc nad démony.

A tady se děje něco velice důležitého. Odhaluje se tu něco, co dnešní církev příliš nechápe. Ale tato žena to chápala.

Jsme totiž jako církev příliš pyšní a stoupla nám do hlavy 2000 let dlouhá doba milosti. Trochu jsme se opili milostí a motá se nám z toho hlava a nevíme, jak z toho ven.

Přitom jsme v patové situaci a často totálně bez moci. Ale tady se to odhaluje, jak je to vlastně s lidstvem, jak je to s Božím lidem, jak je to s pohany a Izraelem. Ježíš jí řekl: „Nech nejprve nasytit děti. Není správné vzít chléb dětem a hodit [jej] psům (štěňatům)." (v.27)

Boží plán spásy

Ano Boží plán nejprve zahrnuje jeho lid, lid pocházející z Abrahama, lid pocházející z Izáka a Jákoba, lid Izraele.

Takový je hlavní Boží plán, a tak se už mnoho tisíc let naplňuje. A ještě není završen, není ještě dokončen! Završí se až při druhém příchodu PJ!

A my to potřebujeme pochopit, když čteme SZ a když čteme proroctví, protože tam se píše především o tom, jak je to s Izraelem.

Jinak nám hrozí, že nepochopíme většinu SZ, jinak nám starozákonní proroctví zůstávají uzamčena, protože církev na ně nikdy nenapasujeme, protože o ní mluví jen okrajově, jakoby v druhotném plánu.

Musíme pochopit, že jsme proti přírodě naroubované větve plané olivy (pohané), na kmen olivy ušlechtilé – na Izrael. (Ř 9-11)


 

Církev a Izrael

Boží způsob

Tato žena to chápala a přijímala, v pokoře – je to přeci Boží rozhodnutí, ne lidské – a proto také mohla vzít užitek ze samotného Ježíše.

A s námi je to podobné, pokud jsme pyšní, není nám evangelium k ničemu, kazíme Boží dílo, nemáme Boží moc a neodrážíme Boží slávu.

Boží spása jde dopředu jen Božím způsobem a Božími prostředky. Jinak jsou to jen náhražky. Musí to být tak, jak to PB naplánoval, připravil, a jak to koná. Vždyť z něho a skrze něho a pro něho je všecko! Jemu buď sláva na věky. Amen.“ (Ř 11,36)

A tak tato žena porozuměla. (Marek 7,28) „Odpověděla mu: "Ovšem, pane, jenže i psi se pod stolem živí z drobtů po dětech." Na pohany není zapomenuto, ale první v plánu je Izrael.

Vzkříšení z mrtvých

Pohled pokory nám musí zůstávat, abychom mohli pochopit svoji situaci, ale i situaci světa, dobu, kterou procházíme a která nás a svět teprve čeká.

Dá nám to náležitou vděčnost: Vždyť, pokud tak slavně jedná Bůh s námi teď, kdy ještě není vše dokončeno, jak to bude úžasné, až dokončí své dílo, až celý Izrael bude spasen. (Ř 11,12-15) „ Jestliže tedy jejich selháním svět získal a jejich úpadek obohatil pohany, co teprve, až se všichni obrátí?  Vám z pohanských národů říkám, že právě já, apoštol pohanů, vidím slávu své služby v tom,  abych vzbudil žárlivost svých pokrevních bratří a některé z nich přivedl ke spasení.  Jestliže jejich zavržení znamenalo smíření světa s Bohem, co jiného bude znamenat jejich přijetí než vzkříšení mrtvých!“

Na to vlastně všicni čekáme, a na to čeká Pán Bůh už velice dlouho!


 

Boží plán

Podíl na Kristu

A ona pohanka tomu rozumí a tak má podíl na Kristově službě, bere užitek z jeho příchodu a z jeho díla, které mu Otec svěřil.

Její dcera je uzdravena, dostalo se jí droptů od dětí, pro její dítě (štěně) (v.29-30)!

A to je i naše situace! My už ale vidíme jen ten výsledek, jen tu slávu, jen ty výhody a zapomínáme, že se nám dostalo té milosti jako pohanským psům (h:„góim“).

A tak je tu dvojí pohled, z pohledu na Boha, jsme v Kristu Ježíši přijati jako synové a dcery z Boží milosti. Patříme v Kristu do Božího lidu, do Boží rodiny.

Z pohledu k Izraeli jsme však až ti druzí, jsme pohané („góim“), „ne-lid“,

nemilovaní“, „nenárod“. (viz. Oz 2 a 1Pt 2,10)

Z historie

Proud milosti a času Božího plánu – je o Izraeli a tak to také čteme v prorocích, z této perspektivy, o církvi se tam v podstatě nedočteme , jen dosti okrajově a vnáznacích.

s Noem Bůh uzavřel smlouvu – v době, kdy země byla tak zkažená hříchem, že ji Bůh musel zcela zničit.

Pak s Abrahamem praotcem Izraele - 2500 let před Kristem, kdy naši předkové byli ještě kdoví kde v Asii a uctívali démony.

Skrze Mojžíše dal Bůh Izraeli Zákon.

Smlouva s Davidem kolem roku 1000 př.n.l. - a kde byli naši předkové a co dělali – stále uctívali démony.

Celé to od Abrahama trvá již přes 4500 let, a celé to PB řídí, nejsme trochu pyšní, když jsme vlastně jen určitá část celého plánu?

Církev nenahradila Izrael!!! Církev se vlatně připojila k Božímu lidu, stala se v Kristu Ježíši jeho součástí. To musíme mít stále na paměti!

Povzbuzení

Víte, já nás nechci srážet, ale naopak nás chci povzbudit! Jaká je to sláva v Kristu dnes pro nás, a jaká to ale ještě větší sláva bude. Co úžasného nás čeká, když už nyní zažíváme toto, v době milosti „droptů pro psy a štěňata“, jak to potom bude dokonalé, dokončené, obnovené s Božími dětmi –s námi!Ukazuji na toto téma, abychom mohli porozumět tomu dlouhému období církve, než přijde PJ znovu jednat s Izraelem.

Pavel vidí, že církev má v tom svou velkou roli, a tak je to pro nás moc důležité. Máme svým životem víry vzbuzovat v Izraeli žárlivost.

Chci, abychom mohli mít velký užitek i z celého SZ, z proroků, aby nám svítili na cestu, aby v nás rozněcovali vděčnost, abychom s úžasem viděli Boží moudrost a moc, jak to vše skrze (pro nás dlouhé) dějiny vlastně celé vede a řídí.

Mě osobně to obrovsky povzbuzuje a z této perspektivy ode mne asi teď uslyšíte více kázání a BH.

Určitě to budeme muset někdy více rozebrat a pořádně prodiskutovat. Chci nám ale nasadit brouka do hlavy, abychom o tom přemýšleli.


 

Závěr:

Kéž si vezmeme toto napomenutí k srdci, kéž je nám opravdovým povzbuzením! Kéž rozumíme lépe Božím plánům a času v kterém žijeme! Kéž rozumíme svému postavení v Kristu Ježíši! Kéž zaujmeme správný postoj i k Izraeli!

K tomu nám dopomáhej Bůh!!!

Amen

 

Roman Cimbulka, Církev bratrská


TOPlist