Vyhledávání


Kontakt

MAGAZÍN TÁBOR SOBĚ, MAGAZÍN TÁBORSKO SOBĚ
www.tabor.czin.eu

E-mail: taborskosobe@email.cz

Povzbuzení ve víře - 1Pt 1,3-9

15.04.2010 12:38

 

Bible 1. list Petrův 1. kapitola 3.až 9. verš

3  Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději.

4  Dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí je připraveno pro vás v nebesích

5  a Boží moc vás skrze víru střeží ke spasení, které bude odhaleno v posledním čase.

6  Z toho se radujte, i když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek,

7  aby se pravost vaší víry, mnohem drahocennější než pomíjející zlato, jež přece též bývá zkoušeno ohněm, prokázala k vaší chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus.

8  Ač jste ho neviděli, milujete ho; ač ho ani nyní nevidíte, přec v něho věříte a jásáte nevýslovnou, vznešenou radostí,

9  a tak docházíte cíle víry, spasení duší.


 

Úvod:

Možná by se nám zdálo, že když se řekne, že věříme, že jsme věřící, je to vše jasné. Možná se nám také zdá, že o víře již všechno víme. Tolik kázání jsme slyšeli, mnoho jsme přemýšleli, tolik jsme toho sami o víře řekli.

Apoštol Petr nám ve svém prvním listu dává o víře mnoho povzbudivých informací.


 

Živá naděje víry

 1. Povzbuzení víry

 • Je to poměrně složitý text, ale je velice povzbudivý. Načerpejme z něho právě ono povzbuzení!!! Petr se zde zaměřuje na povzbuzení naší víry!

 1. Kontext - víra

 • Petr v těchto několika málo verších vlastně popisuje celé spasení.

 • Všechno se točí kolem víry. Ve většině veršů je přímo zmíněna (v.5.7.8.9), a ostatní verše tomu dávají důležitý základ a rámec.

 • Odráží se zde Petrova životní zkušenost víry, i tříleté společnosti s Pánem Ježíšem během Ježíšovy pozemské služby.

 • Bůh, Otec našeho Pána Ježíše Krista, sám je tu působcem i garantem, od něho vše vzešlo, v něm to spočívá, on to učinil a potvrdil vzkříšením Pána Ježíše. Tak tu vidíme praktický dopad vzkříšení (v.3), které jsme si nyní o Velikonocích připomínali.

 • Bůh to vše učinil skrze smrt a vzkříšení svého jednorozeného Syna. Na základě čeho se to pro nás stává skutečností? …. Na základě naší víry!

 • Víra je tedy z naší strany zásadní. Víra se týká našeho spasení - „Milostí tedy jste spaseni skrze víru.“ (Ef 2,8); skrze víru jsme Božími dětmi - „Vy všichni jste přece skrze víru syny Božími v Kristu Ježíši.“ (Ga 3,26); skrze víru přebývá, žije, Kristus v nás - „a aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích“ (Ef 3,17)víra z naší strany je tedy klíčová v přístupu k tomu co Bůh připravil.

 • Když to krátce shrneme: Důvodem naší záchrany je Boží milosrdenství a láska. Prostředkem je oběť a vzkříšení Pána Ježíše. Pro každého z nás se to stává skutečností skrze naši osobní víru! Výhledem je úžasné dědictví, které nás čeká, je rezervováno pro nás v nebi.

 1. Cíl víry

 • Věnujme se nyní samotnému textu. Začneme od konce! Cílem naší víry je naše spása, záchrana.

 • To čteme „až“ ve v.9 - cíl víry (v.9) – záchrana duší (ČSP), spasení (ČEP)

  Nasměřování víry je k druhému příchodu Pána Ježíše, kdy se ukáže i odměna (v.7)k naší chvále, slávě a cti.

 • A ještě k tomu „nás Boží moc střeží ke spasení skrze víru“ (v.5).

 1. I přes absenci vidění

 • Petr píše jako svědek Ježíšova života před ukřižováním i po vzkříšení. Píše těm, kteří Ježíše osobně viděli nebo neviděli? -….nikdy ho osobně neviděli!

 • Nikdo z nás, jak tu jsme, Ježíše svýma očima také neviděl.

 • Je tu víra i přes absenci vidění Ježíše (v.8) Máme však svědectví, záznam v Písmu, jak to vysvětluje i apoštol Jan na konci svého evangelia - „ Ještě mnoho jiných znamení učinil Ježíš před očima učedníků, a ta nejsou zapsána v této knize. Tato však zapsána jsou, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu.“ (J 20,30-31)

 • Bůh si používá své věčné Slovo, aby se lidé duchovně znovuzrodili - „Vždyť jste se znovu narodili, nikoli z pomíjitelného semene, nýbrž z nepomíjitelného, skrze živé a věčné slovo Boží.“ (1Pt 1,23)

 • A tak, i když jsme neviděli PJ na vlastní oči, věříme v něho a milujeme ho!


 

Zkoušená víra

 1. Radost a jásání víry

 • Tímto dopisem Petr reaguje i na těžkosti a pronásledování sborů a jednotlivých věřících.

 • Různé zkoušky jsou zcela jistě nedílnou součástí života víry! Znáte to také? Že se vůbec ptám! :-)

 • Ačkoliv píše z prostřed zkoušek a těžkostí, zaznívá tu radost a jásání víry (v.6)můžeme se radovat a jásat v jakékoli situaci, protože Boží základ je tak pevný, vzbuzující radost a jásání – a to právě v Pánu Ježíši. A to i přes všechno utrpení, které je tu označeno jako krátké.

 • Petr psal v situaci, kdy bouřkové mraky pronásledování (utrpení) jsou na obzoru – podobné je to i dnes (Švédsko a Skotsko – trestní postihy kazatelů a misionářů za vyjádření k homosexualitě,...).

 • Přesto je možné se radovat z toho co je již uděláno, co se nyní děje a k čemu vyhlížíme, co je připraveno pro nás – radujeme se z celého spasení.

 • Utrpení je jen nakrátko, v porovnání s protiváhou věčné slávy.

 • Může být těžké, může se nám zdát nekonečné, ale my potřebujeme mít ten správný pohled, správnou perspektivu a tu nám tady PB dává.

 • Utrpení je reálné, ale výhled na to co je před námi a co už se nás dnes týká v Pánu Ježíši, nám dává správný kontext.

 • Spása získaná, vybojovaná, v minulosti, je pro nás realitou nyní i v budoucnosti.

 • Radujeme se i uprostřed všech různých zkoušek!

 1. Hodnota víry

 • Hovoří se tu také o hodnotě víry (v.7).

 • Víra se nedá penězi zaplatit, je mnohem drahocenější než všechny nejhodnotnější věci tohoto pomíjivého světa: „mnohem drahocennější než pomíjející zlato“ (v.7).

 • Její hodnota dokonce roste. Čím naše víra roste? - ...není to podle indexů burzovního trhu, ale roste právě osvědčeností ve zkouškách!

 1. Pravost víry

 • Skrze problémy a zkoušky je naše víra pročišťována – jako se zlato v žáru ohně očišťuje od nečistot. Výsledkem je pak osvědčení víry (ČSP – osvědčennost).

 • Tak se ukazuje pravost naší víry (v.7) osvědčenost, opravdovost.

 • Víra vyhlíží až k druhému příchodu Pána Ježíše, k věčnosti s Bohem a k dědictví pro nás připravenému. To je naše živá naděje – je tu poselství: „Má to cenu, vytrvejme! Stojí to za to!“

 • Jen tak jsme také na svědectví tomuto světu.


 

Zakotvenost

 1. Ovoce víry
 • Dále se tu dozvídáme o ovoci víry (v.4. 8-9) – je věčné, i časné (nynější). Máme živou naději na nehynoucí, nevadnoucí dědictví, na neposkvrněnost.

 • Všechno co nyní máme hyne, vadne a je poskvrněné (naše tělo, majetek, my osobně, cokoliv...)! Je to hynoucí a poznamenané hříchem, poskvrněné.

 • Naše budoucí dědictví však ničemu z tohoto vůbec nepodléhá. Je to tak slavné dědictví!!!

 • To je pro nás rezervováno, Pán Bůh to pro nás rezervoval, zamluvil. A zárukou je pro nás Pán Ježíš, kterého osobně známe. On šel napřed vše pro nás připravit.

 • Co vás nejvíce povzbuzuje, když procházíte těžkostmi, nějakou zkouškou? Že to všechno má smysl, že je zajištěn výsledek, že je tu odměna, že je tu někdo důvěryhodný, který se stará.

  B. Není to oslava víry

  Toto celé není oslava víry jako takové, víra je jen prostředek z naší strany, je jakousi darovanou odpovědí.

 • Oslavený má být náš nebeský Otec skrze Pána Ježíše. Jen na něm a jeho díle vše stojí, celé naše spasení!

  C. Náš Pán Ježíš

 • Důvod naší záchrany je Boží milosrdenství a prostředek je smrt a vzkříšení Pána Ježíše. Pro každého z nás se to stává skutečností právě skrze naši osobní víru – skrze náš vztah s Pánem Ježíšem!

 • Veleben buď Bůh a Otec....našeho Pána Ježíše Krista“ (v.3)našeho Pána Ježíše, to je důležité – zosobňující. Vždyť Ho známe, není to někdo vzdálený a neznámý ( i když jej teď očima nevidíme) – je to náš Pán Ježíš Kristus!

 • S ním rozmlouváme denně na modlitbách, jemu se poddáváme, On žije v nás …!

 • Jeho přeci milujeme a jemu věříme!

   

Závěr:

Bůh se ze své milosti rozhodl nás spasit, učinil to skrze oběť a vzkříšení PJ, a my do něj vstupujeme vírou. Jsme tak nově narozeni k živé naději, která nám dává radost i v těžkých dobách, kdy se naše víra osvědčuje, tříbí a sílí. Proto vytrvejme!!! Má to všechno smysl! Odměna už na nás čeká, je pro nás rezervován a bude veliká!

Amen

 

Roman Cimbulka, kazatel Církve bratrské


TOPlist