Vyhledávání


Kontakt

MAGAZÍN TÁBOR SOBĚ, MAGAZÍN TÁBORSKO SOBĚ
www.tabor.czin.eu

E-mail: taborskosobe@email.cz

Včera, dnes i zítra v Kristu - Iz 52,12; Žd 13,8

03.01.2010 19:32

 

Úvod:
      Dnes je poslední den v roce 2009. Znovu se budeme ohlížet a
bilancovat. Také budeme vyhlížet budoucnost. To obojí právě může ovlivnit
naši přítomnost.
           Nechal jsem se inspirovat zamyšlením Oswalda Chamberse k
poslednímu dni roku z knihy "To nejlepší pro jeho slávu" .
      Přečteme dva verše, které se zaobírají právě minulostí, budoucností i
přítomností. Oba nám mohou být vodítkem a potěchou v tento poslední den v
roce.

 Bible kniha proroka Izaiáše 52,12:
"Nemusíte však odcházet nakvap, nemusíte se dávat na útěk, protože Hospodin
půjde před vámi, Bůh Izraele bude též uzavírat váš průvod."

Bible kniha Židům 13,8:
"Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky."
 

.Minulost
A.Izajáš zvěstuje
Izajáš tu hovoří o návratu lidu z Babylonského zajetí.
Izrael na tom byl stejně jako my: Měl za sebou minulost, která nebyla vždy
slavná. S nadějí se upínal k budoucnosti, ale stále ještě byli v přítomném
rozhodování.
Zaslíbení budoucnosti určovalo jejich přítomnost. A nebyla to ledajaká
zaslíbení.
Kdybychom četli celou 52. kap. Viděli bychom zaslíbení obnovy Jeruzaléma a
celého Božího lidu.
Za celou tou obnovou je však jen Hospodin sám. Hospodin prohlašuje: "Tu
jsem!" (v.6b) a o kus dál zní: "Tvůj Bůh kraluje!" (v.7c) Ta slova
zaznívají i pro nás.
B.Boží přítomnost
Bůh je přítomen při cestě svého lidu. Předchází je a také uzavírá průvod.
Jme ze všech stran chráněni samotným Bohem.
Podobně jako při cestě z Egypta je Hospodin ten, který vede, i ten který
chrání - Ukazoval cestu a chránil i před egyptským vojskem vzadu!
To nebylo zaslíbení jen pro Izrael, ale je to zaslíbení pro všechny věřící
všech věků, tedy i pro nás.
C.Nemá strašit
Oswald Chambers vztáhl tato slova i na časovou rovinu na naší cestě víry.
Na Silvestra většinou bilancujeme, přemýšlíme o minulém roce.
Určitě najdeme mnoho z toho, kde jsme neobstáli, na cestě víry.
Věřím, že jsme to také již dávno vyznali a vrátili se na Boží cestu.
Přesto se nás to bude snažit pohltit a spoutat, abychom nemohli pokračovat
dál.
 

Pokud jsme to nevyznali a neopustili, není o čem mluvit. Ještě jsme ve svých
hříších.
Minulost nás ale nemá strašit.
D.Už nezměníme
To, co platí o minulosti, je to, že už nic z toho nezměníme.
Izrael nemohl změnit to, že se dostal do Babylonského zajetí.
Ani my na minulosti nic nezměníme.
Minulost však může být posilou!
Uzavřená, Bohem chráněná budoucnost nám může být i posilou.
Můžeme se poučit z chyb, které se staly. Z těch svých na prvním místě, ale i
z chyb druhých.
Někdo vtipně poznamenal: "Život je příliš krátký na to, abychom se učili jen
z vlastních chyb."
 

 

II.Budoucnost
A.Není neznámá
"Hospodin půjde před vámi." - to je veliká milost. Bůh nás přechází,
připravuje cestu, ukazuje jak dál.
Budoucnost na kterou se těšíme nám také PB odhaluje. Ukazuje nám jak všechno
skončí, abychom nemuseli tápat.
Mnoho z budoucnosti nám Bůh odhaluje dopředu.
B.Je krásná
To co víme, že čeká Boží věrné - a to si jistě všichni přejeme být - je
krásné.
Věčnost s Bohem, bez všech pozůstatků lidského pádu, to je skvělá
budoucnost, vykreslená úžasnými barvami.
`Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo,
připravil Bůh těm, kdo ho milují.´ (1Kor 2,9)
To neznamená, že nemáme myslet na budoucnost, nebo si ji nemáme
představovat.
To k nám hovoří o naší představivosti, naší fantazii. Ani v naší nejbujnější
představivosti nebudeme předčit Boha v tom jakou nám chystá úžasnou
budoucnost s ním.
C. Dává nám naději
PB nám dává naději, pro to co je před námi.
On má vše ve své ruce, předchází nás, nemusíme se budoucnosti bát. Ani té
nejbližší, ani té vzdálenější. Naděje je velice důležitá, bez ní to nejde
ani v přítomnosti!
 

III.Přítomnost
A.Jediný čas kdy se dotýkáme věčnosti
Zatím jsme mluvili jen o minulosti a budoucnosti. My však žijeme jen a jen v
přítomnosti.
I když nás ovlivňuje jak naše minulost, tak naše očekávání budoucnosti,
jediný čas kdy opravdu žijeme, je nyní, tedy přítomnost.
Slyšel jsme, že přítomnost je jediný bod, kde se čas dotýká věčnosti.
Jen v přítomnosti se rozhodujeme, jen v přítomnosti děláme to pro co jsme se
rozhodli už dříve a jen v přítomnosti můžeme vykročit k Božím zaslíbením,
které jsou před námi.
  B. Kristus
Zatím jsme se nezmínili o druhém verši, který jsme četli: "Ježíš Kristus je
tentýž včera i dnes i na věky." (Žd 13,8)
Do této chvíle jsem mluvil obecně o Bohu. Pro nás je ale důležité, že ten,
který vše stvořil a stále to drží v chodu,.
 ten, který se narodil jako malé dítě (což jsme si připomínali nyní o
Vánocích) .
je tentýž, který dal svůj život za nás,.
 je také ten, který nám šel připravit příbytky ke svému Otci v nebesích.
Naše minulost, budoucnost i přítomnost má smysl jen v Kristu Ježíši, který
je naším Pánem.
On je ten, který je tentýž včera, dnes i na věky. Je stále stejně spolehlivý
a silný na to, aby nás provedl vším !!!
  C. Svobodně od minulosti i s nadějí pro budoucnost
Jen v Kristu můžeme být svobodni od minulosti. Nemusíme být její zajatci,
ale můžeme z ní čerpat posilu. V něm jsou nám odpuštěny naše hříchy.
Jen s Kristem můžeme mít také naději pro budoucnost. Dostali jsme úžasná
zaslíbení. Která jsou k naplnění jedině v Kristu Ježíši.
 

D.S Kristem v přítomnosti
To vše ale zažíváme nyní v přítomnosti. Kristus je pro nás stejně důležitý
nyní, právě teď.
Máme-li Krista nyní, máme v něm i budoucnost i minulost. Nemáme-li jej nyní,
minulost je útočná a nemilosrdná a budoucnost je "ve hvězdách".

 Závěr:
My chceme končit starý rok a začínat nový jen s Kristem. Sám Pán Ježíš nás
předchází a také uzavírá náš průvod. On je tentýž včera i dnes až navěky!!!
                                                                             
                                       Amen

 

Roman Cimbulka, kazatel Církve bratrské.

 


TOPlist