Vyhledávání


Kontakt

MAGAZÍN TÁBOR SOBĚ, MAGAZÍN TÁBORSKO SOBĚ
www.tabor.czin.eu

E-mail: taborskosobe@email.cz

Výsledky monitoringu rorýse obecného

03.11.2009 19:10

 

V půli srpna se završilo sledování rorýse obecného na Pražském a Náchodském sídlišti. Následovalo vyhodnocování výsledků pozorování a celková sumarizace dat. Níže předkládáme výtah ze závěrečné zprávy. Případným zájemcům poskytneme zprávu kompletní.

 

Mapování výskytu rorýse obecného

v oblasti Pražského a Náchodského sídliště v Táboře 

 

 

 Úvod

 

Rorýs obecný je vyhláškou č. 395/1992 Sb.označen za ohrožený zvláště chráněný druh. Mapování výskytu rorýse na Pražském sídlišti a na Náchodském sídlišti

v Táboře bylo prováděno na základě požadavku města Tábora od konce května do ukončení druhé dekády července 2009. Po vytipování možných hnízdících otvorů byly připraveny podklady pro sledování obsahující zakreslení do obdržených map sídliště, popř. i do pořízené fotodokumentace vybraných objektů.

Sledování bylo narušeno silnými dešti koncem června a bylo ukončeno opakovanými zjištěními mezi 18. až 23. červencem 2009, že vyvedení mláďat a návštěvnost míst hnízdění výrazně poklesla. Do sledování nebyly zahrnuty výtahové šachty, protože jejich vizuální dostupnost z veřejného prostranství byla velmi omezena.

 

Výsledky sledování

 

 

 Rorýs obecný

 

Přílet : první jedinci byli zaznamenáni 1.května 2009

Odlet : poslední exempláře rorýsů byly viděny 15.srpna 2009

Vlastní výsledky sledování jsou shrnuty do tabulek, viz příloha.

 

Na Pražském sídlišti bylo ověřeno 117 hnízdních otvorů (kde s největší pravděpodobností rorýsi hnízdili) v objektech uvedených v tabulce č. 1 a na Náchodském sídlišti 14 hnízdících otvorů (kde s největší pravděpodobností rorýsi hnízdili) v objektech uvedených v tabulce č. 2. Nemůžeme vyloučit hnízdění ve střešních částech výtahových šachet.

 

Nebyly zjištěny předpoklady pro hnízdění ani potvrzeno hnízdění u objektů č.p. 2340, 2354 a 2670, u nichž byl zájem o rychlejší informaci o případném hnízdění. U domu č.p. 2671 byly zjištěny nálety ptáků k otvoru až v závěru července.

 

V průběhu našeho sledování nebyl nalezen žádný uhynulý, autem sražený, ulovený dravcem  ap., rorýs obecný ani jeho mládě.

 

 Ostatní druhy ptactva

Z průvodních ptačích druhů hnízdících v dutinách a polodutinách byly registrovány: vrabec domácí, vrabec polní, špaček obecný, sýkora modřinka, sýkora koňadra, poštolka obecná, konipas bílý, kavka obecná, rehek domácí, rehek zahradní.
Další druhy pozorované na lokalitě: více hnízdících párů stehlíků obecných, dále hrdlička zahradní, pěnkava obecná, jiřička obecná, vlaštovka obecná, červenka obecná, pěnice pokřovní, pěnice černohlavá, zvonohlík zahradní, zvonek zelený.

 

 

Závěry
 

Jednosezónním sledováním lokality si nečiníme nárok na zjištění absolutních čísel  o hnízdění a přítomnosti rorýsů ve vybraném  území. Objektivně nebylo možné do důsledku zjišťovat využitelnost otvorů ve výtahových šachtách.

V táborské lokalitě Pražského a Náchodského sídliště bylo s největší pravděpodobností zjištěno minimálně 131 hnízdících párů rorýse obecného. Doložené hnízdící otvory se ve větší míře nachází v západní části Pražského předměstí kolem Petrohradské ul. Vedle rorýsy obsazených ventilačních otvorů byly zjištěny ještě další ventilační otvory, či dutiny, které aktuálně k hnízdění rorýsů využity nebyly, nebo je obsadily jiné ptačí druhy – např. vrabci domácí.

Byla relativně přesně určena doba pobytu rorýsů obecných ve sledované části Tábora.

Z ostatních druhů ptactva převažoval výskyt jiřičky obecné v poměrně velké kolonii na Náchodském předměstí. Stanovení počtu jiných ptačích druhů nebylo předmětem sledování.
Na základě získaných výsledků lze konstatovat, že populaci rorýsů by přispělo zachování alespoň stávajících volných ventilačních otvorů , popř. uvolnění  dalších otvorů (dnes překrytých mřížkou). V souvislosti s eventualitou provádění rekonstrukčních, stavebních a především zateplovacích úprav se doporučuje dosavadní volné ventilační otvory zachovat, popř.kombinovat a doplnit dle nejnovějších stavebnětechnických možností aplikací prvků umělých dutin pro rorýsy.

 

 

Na projektu spolupracovali: V. Gabriel, D. Gabrielová, Ing. K. Hák, D. Jahelková,

J. Jahelka, P. Tousek, Ing. F. Vališ

 

Za realizátory Ing. K. Hák, vedoucí projektu

ČSOP Sezimovo Ústí


TOPlist