Vyhledávání


Kontakt

MAGAZÍN TÁBOR SOBĚ, MAGAZÍN TÁBORSKO SOBĚ
www.tabor.czin.eu

E-mail: taborskosobe@email.cz

Ž 139 – Zkoumáš mě a znáš mě

06.03.2010 16:57

 

Bible, Žalm 139

1  Pro předního zpěváka. Davidův, žalm. Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě.

2  Víš o mně, ať sedím nebo vstanu, zdálky je ti jasné, co chci dělat.

3  Sleduješ mou stezku i místo, kde ležím, všechny moje cesty jsou ti známy.

4  Ještě nemám slovo na jazyku, a ty, Hospodine, víš už všechno.

5  Sevřel jsi mě zezadu i zpředu, svou dlaň jsi položil na mě.

6  Nad mé chápání jsou tyto divy, jsou nedostupné, nestačím na to.

7  Kam odejdu před tvým duchem, kam uprchnu před tvou tváří?

8  Zamířím-li k nebi, jsi tam, a když si ustelu v podsvětí, také tam budeš.

9  I kdybych vzlétl na křídlech jitřní záře, chtěl přebývat při nejzazším moři,

10  tvoje ruka mě tam doprovodí, tvá pravice se mě chopí.

11  Kdybych řekl: Snad mě přikryje tma, i noc kolem mne se stane světlem.

12  Žádná tma pro tebe není temná: noc jako den svítí, temnota je jako světlo.

13  Tys to byl, kdo utvořil mé ledví, v životě mé matky jsi mě utkal.

14  Tobě vzdávám chválu za činy, jež budí bázeň: podivuhodně jsem utvořen, obdivuhodné jsou tvé skutky, toho jsem si plně vědom.

15  Tobě nezůstala skryta jediná z mých kostí, když jsem byl v skrytosti tvořen a hněten v nejhlubších útrobách země.

16  Tvé oči mě viděly v zárodku, všechno bylo zapsáno v tvé knize: dny tak, jak se vytvářely, dřív než jediný z nich nastal.

17  Jak si vážím divů, které konáš, Bože! Nesmírný je jejich počet,

18  sčetl bych je, ale je jich víc než písku. Sotva procitnu, jsem s tebou.

19  Kéž bys, Bože, skolil svévolníka. Pryč ode mne, vy, kdo proléváte krev!

20  Dovolávají se tě při svých pletichách, zneužívají tvé jméno tvoji protivníci.

21  Nemám nenávidět, Hospodine, ty, kdo nenávidí tebe? S odporem pohlížet na ty, kdo se proti tobě zvedli?

22  Nenávidím je, rozhodně nenávidím, jsou to také moji nepřátelé.

23  Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce, zkoušej mě, ty znáš můj neklid,

24  hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení, a po cestě věčnosti mě veď!


 

Úvod:

Žalm kterému se budeme dnes věnovat je velice povzbudivým žalmem. Pokud dokážeme docenit dopad této zprávy, kterou nám tu Pán sděluje, je to velkým povzbuzením.

Na druhou stranu může být velkou výstrahou a varováním pro všechny padouchy a pokrytce!!!


 

 1. Znáš mě – v.1-6

 1. Pán do nás vidí

 • PB do nás vidí jak „do hubené kozy“. – pro koho z nás je to radostná zpráva, a pro koho z nás spíše výhrůžka.

 • Má to být radostná zpráva!

 • Upřímní věřící se radují, že Pán zná všechny naše slabosti, naše přemýšlení.

 • On ví o našich potřebách, starostech i motivech. Zná nás dokonale, vždyť nás stvořil úplně od základu.

 1. Osobněji

 • Pojďme to vzít osobněji. A říci to PB otevřeně: „Pane ty mne znáš! Znáš mě, jako nikdo jiný. Ani já sám se neznám tak dobře, jako mě znáš ty.

 • Jak je to dobře, že mně tak znáš! Děkuji ti Pane.“


 

 1. Jsi mi blízko - v.5-12

 1. Zdání
 • Někdy se nám zdá, že starosti nás zcela zahlcují. Modlíme se, voláme a nic se neděje, Pán, jako by byl někde daleko a neslyšel.

 • Může se nám zdát, jako by PB vůbec nebyl, nebo nic nevěděl, nebo o nás nestál.

 1. Bůh je blízko
 • Tento žalm nás však ujišťuje o opaku: „Bůh je blízko!“ „Jsi mi blízko Pane!“

 • I když to lépe vidíme, i když bychom si raději přáli, aby některé věci PB neviděl, když bychom před ním chtěli utéct (tak snad i David? v.7), přesto je to úžasně dobrá zpráva: „Bůh je mi blízko!“ (v.7-12)

 • Může se nám zdát cokoliv jiného, ale pravdou je, že Pán je nám vždy nablízku.

 1. Obklíčen

 • Zaznívá tu i to, že žalmista jako by byl obklíčen Pánem Bohem (v.5).

 • To však znovu není výhrůžka, naopak popis Boží ochrany, podobně jako ve v. 10 „tvoje ruka mě tam doprovodí, tvá pravice se mě chopí.“

 • Je to Boží ochranný val kolem každého jeho dítěte, vždy (v.11-12) a všude (v.7-10).

 • Není žádné místo, ani žádný čas, období, kdy by nám Pán nebyl nablízku a mocně nás neochraňoval!!! Připomeňme si tu slova Pána Ježíše: „ A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“ (Mt 28,20)


 

 1. Stvořil jsi mně – 13-18

 1. Stvořitel a Soudce

 • Boží role vševědoucího a mocného Soudce je spřízněna s jeho rolí Stvořitele.

 • Právě proto, že Hospodin je stvořitel všeho, může vše znát a má právo vše posuzovat – soudit.

 • Nestojí mimo a jen nekritizuje. On vše stvořil a vše udržuje – drží - v každou chvíli. Proto o všem ví a má právo vše posoudit a soudit!

 1. Boží plán

 • PB má svůj plán pro celé stvoření, i pro každého z nás, i pro mě!!

 • Tento žalm je velkým povzbuzením – „nejsem náhoda, ale PB mě chtěl.“

 • Někteří lidé žijí stále s velkou ránou v srdci – „nikdo mě nechce, pro nikoho nic neznamenám, nemám žádnou cenu.“

 • PB ale říká něco jiného, říká: „Já jsem tě utvořil, v životě tvé matky jsem tě utkal…, nezůstala mi skryta jediná z tvých kostí, viděl jsem tě v zárodku, všechno bylo zapsáno v mé knize, tvé dny tak jak se utvářeli, dřív než jediný z nich nastal.“ (v.15-16)

 • Je to jasné slovo: „I kdyby o tebe nikdo nestál, já o tebe stojím. I kdyby tě nechtěli ani tvoji nejbližší - rodiče, děti, manžel, manželka – Já o tebe stojím, vždycky jsem tě chtěl a chci tě, já jsem tě stvořil!“

 • Důkaz Boží lásky je přeci nejvíce vidět na kříži! Bůh Otec dal z veliké lásky svého Syna za nás, abychom vírou v něho měli věčný život.

 • A tak jestliže jsme přijali Krista, Duch svatý nás ujišťuje o tom, že jsme Boží děti, a je nám v Kristu Ježíši otevřena Boží pokladnice: „On neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky jej vydal; jak by nám spolu s ním nedaroval všecko?“ (Ř 8,32)

 1. Chvála - v.14

 • Proto se nedivíme ani žalmistově chvále. To je vždy důvod k vděčnosti a chvále – PB mě stvořil a stojí o mě, vykoupil mě v Kristu – Díky jemu, chvála a dík!!!

 • Děkuji ti, že o mně stojíš, děkuji jak jsi stvořil svět i mně, děkuji za tvé podivuhodné činy, je jich tolik, nestačím na to!!

 • Děkuji, že mám naději pro svůj život!“


 

 1. Postoj a prosba

 1. Nelehká pasáž – v.19-22

 • Už se chýlíme k závěru žalmu.

 • Jak vykládat tuto pasáž, máme ji mít jako normu pro své chování?

 • Myslím, že je tu vyjádřeno především jedno: žalmista jasně ukazuje, že se staví na Boží stranu. Jako by říkal: „Bože jsem s tebou, ve tvém boji bojuji na tvé straně!“

 • Opravdu jsme v boji, v duchovním boji. To že je to boj duchovní neznamená, že je méně skutečný, ba naopak!!! Každý z nás je v tomto boji v této bitvě, věřící, nevěřící, každý je součástí tohoto boje.

 • Na čí straně jsme? Jsem na Boží straně stejně jako žalmista? Může se mnou Pán počítat? Kéž by ano!

 • Každý den se znovu a znovu rozhodujeme, na čí stranu se v tomto boji postavíme!!!

 1. Nádherná prosba – v.23-24

 • Žalm končí nádhernou prosbou.

 • Je to prosba po Božím vedení a Božím soudu už zde v tomto životě, abych nemusel být odsouzen na věčnosti.

 • Máme všichni tuto touhu: „Pane zkoumej mě, zkoušej mě – mě celého, mé srdce, ty znáš každé jeho zákoutí každou i skrytou myšlenku a tendenci.

 • Kéž jsem prozkoušen, tebou samým, abych obstál!

 • Veď mne prosím po těch tvých cestách, ať nesejdu, veď mně až na věčnost, kéž jsem až na věky s tebou!!!“


 

Závěr:

Doufám, že je pro nás tento žalm povzbuzením a ne výstrahou, hrozbou. Doufám, že jsme na Boží straně. Doufám, že se radujeme z poselství tohoto žalmu. Vždyť Bůh je v Kristu Ježíši s námi, vždy a všude, stále nás chrání, miluje, nás, On nás stvořil a vede nás životem, až na věčnost.

Amen

 

Roman Cimbulka, kazatel Církve bratrské


TOPlist